21 C
New York kenti
Cumartesi, Haziran 15, 2024

Ticarete ait ‘torba kanun teklifi’ TBMM’de kabul edildi

Kanuna nazaran, kooperatif ve üst kuruluşları idare şurası üyeleri, kooperatifin ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, idare şurası yıllık faaliyet raporlarını, genel şura toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, bağlantı, hisse ve ödemelerine ait bilgilerini Kooperatif Bilgi Sistemi’nin (KOOPBİS) kurulmasını müteakip 1 yıl içinde sisteme aktaracak. Bu mühlet, Ticaret Bakanlığınca 6 aya kadar uzatılabilecek.

Serbest bölgelerde, kullanıcıların muhtaçlığı olan doğal gaz altyapısını kurmak ve işletmek, kamu ve özel kuruluşlardan doğal gazı satın alarak bölge içinde dağıtım ve satışını yapmak işleticinin yetki ve sorumluluğunda olacak. İşleticinin müsaadesi olmaksızın doğal gaz muhtaçlığı diğer bir yerden karşılanamayacak ve bu maksatla münferiden tesis kurulamayacak. Bu kararın uygulanmasına ait bölge içi doğal gaz dağıtım ve satışı nedeniyle kullanıcılardan tahsil edilecek bedele ait üst limit, Ticaret Bakanlığınca belirlenecek.

İşleticinin talebi ve bölgede faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketinin kabulü halinde doğal gaz dağıtım şirketleri, özgür bölgeler içinde şebeke yatırımı yaparak yahut yapılmış şebekeyi mülkiyeti ile birlikte devralarak Güç Piyasası Düzenleme Şurası tarafından belirlenen şartlar kapsamında hür bölge içinde doğal gaz dağıtım faaliyeti gerçekleştirebilecek. Doğal gaza ait faaliyetlerin işletici tarafından yürütüldüğü hür bölgelerde, doğal gaz iletim ve dağıtım lisansı sahibi şirketlerin rastgele bir hak, yetki yahut sorumluluğu bulunmayacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel bölge içi doğal gaz şebekesi yatırımı doğal gaz dağıtım şirketlerince yapılmış olan özgür bölgelerde, işleticilerin bölge içi doğal gaz dağıtım ve satış yetkisi doğal gaz dağıtım şirketlerine devredilmiş sayılacak.

ÜYE ASKIYA ALINABİLECEK

Vergi mükellefiyet bilgisi kapalı olan ticaret ve sanayi odası ile borsa üyelerinin üyelikleri askıya alınabilecek. Her yılın ocak ayında güncelleme çalışması yapan odalar, Gelir Yönetimi Başkanlığından alınan mükellefiyet kapalı bilgisine istinaden ilgili üyeyi idare şurası kararıyla askıya alabilecek ve aidat tahakkukunu durdurabilecek. Bu üyenin ticaret sicil kaydı açık olduğu sürece oda üyeliği de devam edecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Heyeti, toplam meblağı brüt taban fiyatın yüzde 50’sini geçmeyen ve vakit aşımı mühletinin dolmasına 1 yıldan az kalan aidat borçları ve ferilerine yönelik oda ve borsa meclislerince terkin kararı verilebilecek üst hududu belirleyebilecek.

TOBB’un yıllık gelirinin yüzde 2’sinin, TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı ile TOBB İktisat ve Teknoloji Üniversitesinin muhtaçlıkları için kullanılması gayesiyle aktarılması için 15 yıl olarak belirlenen müddet 25 yıla çıkarıldı.

Kanunla, Ticaret Bakanlığınca lisanslı depo işletmelerine 2 yıl için verilen lisansların mühleti 3 yıla çıkarılacak.

Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel şuraları, genel şura üyelerinin 5’te 2’sinin noterce tasdik edilmiş imzası ile düzenlenecek tutanak ve gündemle noter kanalıyla yapılacak müracaat üzerine, alınacak kararla idare heyeti tarafından fevkalâde olarak toplantıya çağırılacak.

Sebze ve Meyveler ile Kâfi Arz ve Talep Derinliği Bulunan Öbür Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un yürürlük tarihi olan 1 Ocak 2012’den evvel, toptancı hallerinde kendilerine tahsisli iş yerlerini kullanan mevcut tahsis sahiplerine verilen 12 yıllık kiracılık hakkı 18 yıla çıkarılacak.

“HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARDA BULUNULAMAYACAK”

Kanunla perakende ticarette haksız ticari uygulamalarda bulunulamayacak.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler ortasındaki ticari alakalarda taraflardan birinin başka tarafın ticari faaliyetlerini kıymetli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan yahut olağan kaidelerde taraf olmayacağı bir ticari münasebetin tarafı olmasına neden olan faaliyetleri haksız ticari uygulama olarak pahalandırılacak.

Kanuna nazaran, haksız ticari uygulama olarak belirtilen faaliyetler şöyle:

  • Kalite standartlarının sağlanması emeliyle kontratta yer verilen şartlar hariç olmak üzere, rastgele bir gerçek yahut hukukî bireyden mal yahut hizmet teminine zorlamak.
  • Kampanya maliyetini, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtmak.
  • Tarım ve besin eserlerinin tedarikinde ticari ilginin şartlarını, yazılı yahut elektronik ortamda yapılan mukaveleyle belirlememek.
  • Karşı tarafın aleyhine tek taraflı değişiklik yapma yetkisi veren yahut açık ve anlaşılır olmayan kararlara mukavelede yer vermek.
  • Ürün talebini direkt etkileyen rastgele bir hizmet vermediği halde mağaza açılışı ve tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartı iştirak bedeli ve öbür isimler altında bedel almak yahut verdiği hizmetin çeşidini ve hizmet bedelinin fiyat ya da oranını kontratta belirtmediği halde prim ve bedel almak.
  • Karşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve besin eserlerine yönelik siparişleri, eserin teslim tarihinden evvelki 30 içinde iptal etmek.
  • Karşı tarafın kusurundan kaynaklanan durumlar hariç olmak üzere, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve besin eserlerinin tesliminden yahut mülkiyetinin evresinden sonra bozulma ya da zayi olma üzere maliyetleri yansıtmak.

Bozulan besinlerde kusuru ispat yükü siparişi iptal eden yahut maliyeti karşı tarafa yansıtana ilişkin olacak. Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ ORTAK KULLANIM ALANLARI

TBMM Genel Konseyinde kabul edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Kimi Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna nazaran, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler ortasındaki ticari bağlardan kaynaklanan ödemelerin, mukavelede öngörülen müddet içinde yapılması temel olacak.

Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve besin eserlerine ait ödemelerin mühleti; alacaklının küçük, borçlunun orta yahut büyük ölçekli ya da alacaklının orta, borçlunun büyük ölçekli işletme olması durumunda 30, öbür durumlarda 45 günü geçemeyecek.

30 gün içinde bozulabilen tarım ve besin eserleri dışında yer alan tarım ve besin eserlerine ait ödemelerin mühleti, alacaklının küçük, borçlunun orta yahut büyük ölçekli ya da alacaklının orta, borçlunun büyük ölçekli işletme olması durumunda 60 gün ile sınırlanacak. Bu düzenlemede belirtilen mühletler, teslim yahut mülkiyetin zamanı tarihlerinden hangisi evvel ise o tarih temel alınarak hesaplanacak. Ödemenin mühleti içinde yapıldığına ait ispat yükü borçluya ilişkin olacak.

Söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2024 olacak.

Alışveriş merkezlerindeki ortak kullanım alanlarına ait elektrik, su, doğal gaz, yenileme niteliğinde olmayan bakım, tamirat, güvenlik ve paklık masrafları üzere alışveriş merkezinin aynına ait olmayan masraflar ile alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu idare çalışanının vazifesiyle ilgili masraflar ortak masraf olacak. Alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden sırf bu masraflar için iştirak hissesi tahsil edilebilecek. Reklam, pazarlama ve danışmanlık üzere ortak masraf niteliğine haiz olmayan sarfiyatlar ile belgelendirilmeyen sarfiyatlar için rastgele bir bedel tahsil edilemeyecek.

Ortak kullanım alanlarından elde edilen kiralama, reklam, pazarlama, kültürel ve sanatsal faaliyet ve başka ortak kullanım alanı gelirleri ile ortak masraf iştirak hissesi avanslarından elde edilen her türlü gelir ortak gelir olacak. Ortak gelirler, ortak masrafların karşılanmasında kullanılacak.

Alışveriş merkezi maliki yahut idaresi, her yıl bir evvelki yıla ait ortak gelir ve masraf raporu hazırlayarak alışveriş merkezindeki perakende işletmelere gönderecek. Raporda, ortak gelir ve masrafların çeşit ve fiyatları, her bir perakende işletmeden tahsil edilmesi gereken ve tahsil edilen ortak sarfiyat iştirak hisseleri ile ilgili bakanlıkça gerekli görülen öteki bilgilere yer verilecek.

Kanunla, Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un ceza kararları kısmında değişiklik yapılıyor. Haksız ticari uygulamaların önüne geçilmesi için caydırıcı mahiyette idari para cezası uygulanacak.

Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel reklam, pazarlama ve danışmanlık üzere masraflar için alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden iştirak hissesi talep edilebilmesine imkan sağlayan ve bu hususun yayımı tarihinden evvel kurulan mukavele kararları, kontrat mühletince geçerli olacak. Lakin, mukavele mühletinin sona ermesinden evvel yahut sonra kontratın yenilenmesi ya da mühletinin uzatılmış sayılması hallerinde kelam konusu sarfiyatlar için iştirak hissesi tahsil edilemeyecek.

Sözleşmelerde idare masrafının alt kalemleri ayrıyeten belirtilmedikçe perakende işletmelerden idare sarfiyatı olarak sırf alışveriş merkezinde fiilen çalışan bordrolu idare çalışanının misyonuyla ilgili masraflar için iştirak hissesi tahsil edilebilecek.

Perakende işletmelerce ödenmesi gereken iştirak hisseleri, bu işletmelerin satış alanlarının alışveriş merkezinin satış alanına oranlanmasıyla hesaplanacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel Ticaret Bakanlığında “Avrupa Birliği uzmanı” ile “ihracatı geliştirme uzmanı” takımlarını kazananlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle bu takımlarda vazife yapanlar, yurt dışında daimi misyonda yahut Ticaret Bakanlığında yahut öteki kamu kurum ve kuruluşunda idari misyonda bulunanlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde talep etmeleri halinde, durumlarına uygun “ticaret uzmanı” takımlarına atanacak.

İlgili Haberler

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Sosyal Medya Hesaplarımız

0BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
- Sponsorlu Reklam -spot_img

Son Gönderiler

Araç çubuğuna atla